ODO

+

Ochrona Danych Osobowych

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego  i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.  o ochronie danych osobowych informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest SNZOZ Alergologia Plus, 60-693 Poznań ul. Tomasza Drobnika 49, reprezentowany przez dr n. med. Ewa Springer;

2) w Ośrodku jest powołany Inspektor Ochrony Danych Osobowych. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w SNZOZ Alergologia Plus możliwy jest pod adresem email ( odo@alergologiaplus.com ),

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej; profilaktyki zdrowotnej, diagnozy medycznej, zapewnienia opieki zdrowotnej, leczenia oraz zarządzania systemami i usługami opieki zdrowotnej na podstawie art. 6 ust. 1 lit d) oraz art. 9 ust. 2 lit c) i h) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,

4) odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą Narodowy Fundusz Zdrowia, Zakład Ubezpieczeń Społecznych oraz inne uprawomocnione organy państwowe, podmioty udzielające świadczeń zdrowotnych, zakłady analityki medycznej, zakłady diagnostyki obrazowej i inne zakłady z którymi podpisano umowę powierzenia przetwarzania danych,

5) Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą w okresie niezbędnym do realizacji celów przetwarzania tj. zgodnie z art. 29 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta przez okres 20 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu, z wyjątkiem:

a) dokumentacji medycznej w przypadku zgonu pacjenta na skutek uszkodzenia ciała lub zatrucia, która jest przechowywana przez okres 30 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpił zgon,

b) dokumentacji medycznej zawierającej dane niezbędne do monitorowania losów krwi i jej składników, która jest przechowywana przez okres 30 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu,

c) zdjęć rentgenowskich przechowywanych poza dokumentacją medyczną pacjenta, które są przechowywane przez okres 10 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym wykonano zdjęcie,

d) skierowań na badania lub zleceń lekarza, które są przechowywane przez okres:

  • 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym udzielono świadczenia zdrowotnego będącego przedmiotem skierowania lub zlecenia lekarza,
  • 2 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym wystawiono skierowanie – w przypadku gdy świadczenie zdrowotne nie zostało udzielone z powodu niezgłoszenia się pacjenta w ustalonym terminie, chyba że pacjent odebrał skierowanie,

e) dokumentacji medycznej dotyczącej dzieci do ukończenia 2. roku życia, która jest przechowywana przez okres 22 lat.

Po upływie okresów o których mowa powyżej, podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych niszczy dokumentację medyczną w sposób uniemożliwiający identyfikację pacjenta, którego dotyczyła. Dokumentacja medyczna przeznaczona do zniszczenia może być wydana pacjentowi, jego przedstawicielowi ustawowemu lub osobie upoważnionej przez pacjenta.

6) posiada Pani/ Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia po upływie okresów o których mowa powyżej (dane te nie mogą zostać usunięte na wniosek pacjenta do czasu upływu ustawowych terminów przechowywania dokumentacji medycznej)  lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych – należy rozstrzygnąć czy nie ma konieczności ograniczeń uprawnień wynikających z innych przepisów prawa,

7) istnieje możliwość wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) na tryb i sposób przetwarzania danych osobowych przez administratora, jeśli uzna Pani/ Pan za uzasadnione, że Pani/ Pana dane  osobowe są przetwarzane niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,

8) podanie danych osobowych jest obligatoryjne i wynika z mocy przepisu prawa tj. ustawy o działalności leczniczej i ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, a brak podania danych osobowych będzie skutkował możliwością odstąpienia od udzielenia świadczeń, chyba, że inne przepisy stanowią inaczej,

9) administrator nie będzie przekazywał Pani/ Pana danych osobowych odbiorcom w państwach trzecich oraz organizacjom międzynarodowym.

Poznań, dnia 25.05.2018 r.

dr n. med. Ewa Springer

ALERGOLOGIA_PLUS_white_web

ALERGOLOGIA PLUS

SPECJALISTYCZNY NIEPUBLICZNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
OŚRODEK DIAGNOSTYKI I TERAPII UCZULEŃ
Dr n. med. Ewa Springer

+

SNZOZ Alergologia Plus
Poradnie Specjalistyczne

60-693 Poznań, ul. Drobnika 12/14

REJESTRACJA I WIZYTY PACJENTÓW

tel. 61 667 56 57/77, 693 557 897
fax. 61 822 00 65
e-mail: drobnika12@alergologiaplus.com

+

SNZOZ Alergologia Plus
Zespół Badań Klinicznych i Administracja

60-693 Poznań, ul. Drobnika 49

tel. 61 656 21 60/61, 607 034 304
fax: 61 656 21 65

© Copyright Alergologia Plus. Wszelkie prawa zastrzeżone.