ODO

+

Ochrona Danych Osobowych

KLAUZULA INFORMACYJNA

 1. Szanowna Pani /Szanowny Panie,

zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej RODO informuję, iż:

 1. administratorem danych osobowych pacjenta oraz (jeśli dotyczy) jego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna faktycznego, osoby upoważnionej do uzyskiwania informacji w zakresie udzielanych pacjentowi świadczeń zdrowotnych oraz osoby upoważnionej do dostępu dokumentacji pacjenta jest SNZOZ Alergologia Plus, 60-693 Poznań ul. Tomasza Drobnika 49, reprezentowany przez dr n. med. Ewę Springer;
 2. w Ośrodku jest powołany Inspektor Ochrony Danych Osobowych. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych
  w SNZOZ Alergologia Plus możliwy jest pod adresem email: odo@alergologiaplus.com;
 3. Dane osobowe przetwarzane są w celu:
  a) profilaktyki zdrowotnej, diagnozy medycznej i leczenia, w tym prowadzenie dokumentacji medycznej, zapewnienia opieki zdrowotnej oraz zarządzanie systemami i usługami opieki zdrowotnej, zapewnienia zabezpieczenia społecznego oraz zarządzania systemami i usługami zabezpieczenia społecznego (na podstawie art. 6 ust. 1 lit.c oraz art. 9 ust 2lit.h RODO),
  b) ochrony żywotnych interesów pacjenta lub innej osoby, w szczególności ochrony zdrowia lub życia tych osób (art. 6 ust. 1 lit.d oraz art. 9 ust. 2 lit.c RODO),
  c) wystawienia rachunku lub faktury za wykonane przez Ośrodek usługi (art. 6 ust. 1 lit.c RODO),
  d) ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f oraz art. 9 ust. 2lit.f RODO);
 4. odbiorcami danych osobowych będą podmioty i osoby upoważnione przez pacjenta lub (jeśli dotyczy) jego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna faktycznego; podmioty udzielające świadczenia zdrowotne, jeżeli dokumentacja pacjenta jest niezbędna do zapewnienia ciągłości świadczeń zdrowotnych; organy władzy publicznej, w tym Rzecznik Praw Pacjenta, Narodowy Fundusz Zdrowia, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, organy samorządu zawodów medycznych oraz konsultanci w ochronie zdrowia; Ministerstwo Zdrowia; pozostałe podmioty i osoby uprawnione na mocy obowiązujących przepisów prawa; podmioty i osoby przetwarzające dane w imieniu administratora; zakłady analityki medycznej, zakłady diagnostyki obrazowej
  i inne zakłady, z którymi podpisano umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych;
 5. Administrator nie będzie przekazywał Pani/ Pana danych osobowych odbiorcom w państwach trzecich oraz organizacjom międzynarodowym;
 6. dane osobowe przechowywane będą w okresie niezbędnym do realizacji celów przetwarzania tj. zgodnie z art. 29 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta przez okres 20 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu, z wyjątkiem:
  a) dokumentacji medycznej w przypadku zgonu pacjenta na skutek uszkodzenia ciała lub zatrucia, która jest przechowywana przez okres 30 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpił zgon,
  b) dokumentacji medycznej zawierającej dane niezbędne do monitorowania losów krwi i jej składników, która jest przechowywana przez okres 30 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu,
  c) zdjęć rentgenowskich przechowywanych poza dokumentacją medyczną pacjenta, które są przechowywane przez okres 10 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym wykonano zdjęcie,
  d) skierowań na badania lub zleceń lekarza,
  które są przechowywane przez okres:
 • 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym udzielono świadczenia zdrowotnego będącego przedmiotem skierowania lub zlecenia lekarza,
 • 2 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym wystawiono skierowanie – w przypadku gdy świadczenie zdrowotne nie zostało udzielone z powodu niezgłoszenia się pacjenta w ustalonym terminie, chyba że pacjent odebrał skierowanie,
  e) dokumentacji medycznej dotyczącej dzieci do ukończenia 2. roku życia, która jest przechowywana przez okres 22 lat.

Po upływie okresów, o których mowa powyżej, SNZOZ Alergologia Plus niszczy dokumentację medyczną w sposób uniemożliwiający identyfikację pacjenta, którego dotyczyła. Dokumentacja medyczna przeznaczona do zniszczenia może być wydana pacjentowi, jego przedstawicielowi ustawowemu lub osobie upoważnionej przez pacjenta.

7. posiada Pani/ Pan prawo do: dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, usunięcia po upływie okresów, o których mowa powyżej (dane te nie mogą zostać usunięte na wniosek pacjenta do czasu upływu ustawowych terminów przechowywania dokumentacji medycznej) lub ograniczenia ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia swoich danych, przy czym niektóre z tych uprawnień mogą nie przysługiwać w zakresie przetwarzania danych w ramach realizacji świadczeń zdrowotnych;

8. istnieje możliwość wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) na tryb i sposób przetwarzania danych osobowych przez administratora, jeśli uzna Pani/ Pan za uzasadnione, że dane  osobowe są przetwarzane niezgodnie z RODO;

9. podanie danych osobowych jest obligatoryjne i wynika z mocy przepisu prawa tj. ustawy o działalności leczniczej i ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, a brak podania danych osobowych będzie skutkował możliwością odstąpienia od udzielenia świadczeń, chyba, że inne przepisy stanowią inaczej. Ponadto podanie numeru telefonu jest obowiązkowe w związku z realizacją świadczeń udzielanych za pośrednictwem systemów łączności. W pozostałych przypadkach podanie numeru telefonu i/lub adresu poczty elektronicznej jest dobrowolne, jednak podając nam te dane ułatwia nam Pani/Pan kontakt ze sobą i upoważnia Ośrodek do wykorzystania tych środków komunikacji w celu: uzyskania informacji o stanie zdrowia pacjenta, przypomnienia o wizycie, poinformowania o zmianie terminu wizyty lub jej odwołaniu, przekazania informacji o aktualnym etapie procesu diagnostycznego, przekazania zaświadczeń czy kodu dostępu do e-recepty;

10. Dane osobowe pacjenta oraz (jeśli dotyczy) jego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna faktycznego nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

 

                                                                                                                                                                   Kierownik Ośrodka

Poznań, dnia 21.07.2020 r.                                                                                                                dr n. med. Ewa Springer

ALERGOLOGIA_PLUS_white_web

ALERGOLOGIA PLUS

SPECJALISTYCZNY NIEPUBLICZNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
OŚRODEK DIAGNOSTYKI I TERAPII UCZULEŃ
Dr n. med. Ewa Springer

+

SNZOZ Alergologia Plus
dr n. med. Ewa Springer

60-693 Poznań, ul. Drobnika 49

tel. 61 656 21 60/61, 607 034 304
fax: 61 656 21 65

© Copyright Alergologia Plus. Wszelkie prawa zastrzeżone.